Læreplaner

Den magiske Tidsballon kan bruges til at arbejde med alle temaer i de pædagogiske læreplaner.

Hvordan I vil bruge Den magiske Tidsballon, er naturligvis op til jer selv. Det kan være i forbindelse med en emneuge, et museumsbesøg eller I kan bruge den mere spontant i hverdagen af mindre grupper. Nedenfor kan du hente inspiration til, hvordan Den magiske tidsballon kan tænkes ind i de pædagogiske læreplaners forskellige temaer.

 

  • Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer)

Da vi skabte fortællingen, oplevede vi, hvordan historien blev ”et fælles tredje” for de tilstedeværende børn og voksne. Et fiktivt univers som børnene kunne spejle sig i, og som satte gang i refleksioner over deres personlige erfaringer. Mange af temaerne lægger op til udviklende samtaler med børnene. Hvordan bor DU? Hvem er DIN familie? Hvad gør DIG glad eller bange? Hvad sker der, når et menneske dør? Måske er det én DU kender? Så uanset om I lader jer inspirere til selv at digte nye historier, eller om I tager udgangspunkt i den eksisterende fortælling er det en god ramme for at udvikle et mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre.

 

  • Sociale kompetencer

Måske vælger I at arbejde med Den magiske Tidsballon i en eller anden form for gruppeaktivitet. Afhængig af hvordan I ønsker at understøtte fortællingen, vil forskellige sociale kompetencer komme i spil. Der kan blandt andet arbejdes med tur-tagning i de forskellige forslag til lege og aktiviteter, som findes i tilknytning til historierne. I dialogen med børnene om historierne vil der naturligvis også være god lejlighed til at øve sig i at fortælle og lytte i en gruppe.

Derudover er det naturligvis vores ydmyge håb med Den magiske Tidsballon, at nogle af temaerne vil sætte gang i børnenes egne fortolkninger gennem leg.

 

  • Sprog

Der er oplagte muligheder for at arbejde med sprog i al almindelighed, både i forbindelse med e-bogen og hvis I selv vælger at digte nye historier. Der vil samtidig være enkelte ord i ebogsfortællingen, som er fremmedartede og ikke umiddelbart har noget med børnenes hverdag at gøre. Vi valgt at tage dem med alligevel, for at de kan få en funktion som små eksotiske sprogobjekter, som børnene kan tygge på, og som måske skaber helt nye fantasirige billeder i deres hoveder. Derudover har det været en pointe for os, at børnene i historien trykker på en oversætterknap, når de skal tale med personerne fra oldtiden. Den detalje kan I evt. bruge til at snakke om forskellige sprog og sprog som kommunikationsmiddel i det hele taget.

 

  • Krop og bevægelse

Vi bringer forskellige forslag til fysiske aktiviteter, som I kan gøre brug af i forbindelse med fortællingen. Rundkredslege, fangelege, fægtning med vikingesværd, klatring i træer og meget andet kan sættes i gang med udgangspunkt i historierne. I arbejdsarkene, der kan hentes her på hjemmesiden, foreslår vi også  – kropslig og sanselig udfoldelse i form af arbejde med forskellige materialer, der lægger op til udendørsaktiviteter (kornkerner, ler, skind, uld og meget andet).

 

  • Naturen og naturfænomener

Alle historierne i ”Den magiske Tidsballon” handler som udgangspunkt om at leve i pagt med naturen. Flere af historierne handler om hvordan mennesker i oldtiden var afhængige af naturen. Et sted betyder jagten på et stort byttedyr mad på bordet. Et andet sted fortælles om livet, der går i ring, når kornet sås, vokser op, høstes, sås osv. Et tredje sted laver en kvinde et lerkar af ler fra jorden.

I kan bruge fortællingen i arbejdet med forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar for.

 

  • Kulturelle udtryksformer og værdier

”Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.”

Sådan indledes punktet om kulturelle udtryksformer i Undervisningsministeriets vejledning.

Den Magiske Tidsballon handler mest af alt om møder med andre kulturer og med det anderledes. Oldtidens kulturer har på mange måder været langt mere fremmedartede end nogen kultur, vi kan finde ude i verden i dag. Eventuelle kulturforskelle mellem børnene i børnehaven eller SFO’en skrumper ved sammenligning! Ved at spejle sig i de personer børnene møder i historien, er det muligt at tale om forskelle og ligheder mellem dengang og nu og fra kultur til kultur generelt.

Derudover er der i arbejdsarkene mange oplæg til, hvordan I kan arbejde med kreativ udfoldelse i kombination med fortællingen.